بدانید و بپرسید از آموزشگاه ماد

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای

شفاف باشید، متفاوت باشید

آموزشگاه فنی وحرفه ای ماد بر آن است که نقش کلیدی ومحوری در آموزش و توسعه مهارت طب سنتی و عطاری در استان فارس داشته و با توسعه شاخص های تئوری وعملی ، خودرا به عنوان یکی ازموسسات شاخص کشور مطرح نماید. ما در این اموزشگاه با تاکید بر تخصص محوری، مهارت آموزی ، کارآفرینی و استفاده از خرد جمعی اساتید برجسته و مورد تایید سازمان فنی وحرفه ای ، توانسته ایم ترسیم تبدیل علم به ثروت را که معرف فارغ التحصیلان توانمند و شایسته به بدنه علمی اجرایی کشور را داشته باشیم .

تبدیل علم به ثروت

آموزشگاه فنی وحرفه ای ماد بر آن است که نقش کلیدی ومحوری در آموزش و توسعه مهارت طب سنتی و عطاری در استان فارس داشته و با توسعه شاخص های تئوری وعملی ، خودرا به عنوان یکی ازموسسات شاخص کشور مطرح نماید. ما در این اموزشگاه با تاکید بر تخصص محوری، مهارت آموزی ، کارآفرینی و استفاده از خرد جمعی اساتید برجسته و مورد تایید سازمان فنی وحرفه ای ، توانسته ایم ترسیم تبدیل علم به ثروت را که معرف فارغ التحصیلان توانمند و شایسته به بدنه علمی اجرایی کشور را داشته باشیم .

پشتیبانی آموزشگاه ماد

آموزشگاه ماد با توجه به داشتن نمایندگی از کاریابی حرفه ای هزار فنون کلیه کارآموزان خود را در طول دوره و حتی پس از پایان دوره پشتیبانی می نماید واین امر خود تضمینی است بر این گفته که آموزش خود به تنهایی امری قطعی نبوده بلکه آموزش امری مستمر و همیشگی می باشد و ایجاد اشتغال به کار گویای این امر میباشد که آموزشگاه ماد کارآفرینی را سرلوحه آموزش های خود قرار داده است.

سخن آخر

آموزشگاه ماد با توجه به داشتن نمایندگی از کاریابی حرفه ای هزار فنون کلیه کارآموزان خود را در طول دوره و حتی پس از پایان دوره پشتیبانی می نماید واین امر خود تضمینی است بر این گفته که آموزش خود به تنهایی امری قطعی نبوده بلکه آموزش امری مستمر و همیشگی می باشد و ایجاد اشتغال به کار گویای این امر میباشد که آموزشگاه ماد کارآفرینی را سرلوحه آموزش های خود قرار داده است .