استاد مجید جمالی مدرس دوره های گیاهان داروئی و داروهای گیاهی:

فروشنده گیاهان داروئی . کاربر گیاهان داروئی . مزاج شناسی در کاربری گیاهان و….